Română

Bookviewer privacy policy

1.Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale MATRIX ROM S.R.L., cu sediul social în București, Bd. Iuliu Maniu 17. Prin urmare, MATRIX ROM S.R.L. urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în stricta conformitate cu principiile privind protecția datelor, respectând prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale (GDPR) adoptat de Parlamentul European prin Regulamentul (UE) 2016/679.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților MATRIX ROM S.R.L. și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului matrixrom.ro. Prin data cu caracter personal se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectată prin intermediul acestei pagini de internet www.matrixrom.ro.

2.Scopurile prelucrării:

Prin completarea voluntară a datelor din formularele disponibile pe matrixrom.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a MATRIX ROM S.R.L. și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate corespunzător prezentei Politici de confidențialitate și în următoarelor scopuri explicite și legitime:

2.1 Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina MATRIX ROM S.R.L. pentru procesarea solicitărilor Clientului formulate prin intermediul acestei pagini de internet: validarea și expedierea comenzilor, rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă și la produsele achiziționate, inclusiv facturarea produselor.

2.2 Pentru rezolvarea altor probleme legale, rezultate din relația contractuală stabilită între MATRIX ROM SRL și Client, în urma emiterii unei comenzi: corespondența cu Clientul, recuperarea eventualelor creanțe, protejarea oricărui interes legitim al MATRIX ROM S.R.L., pe cale administrativă sau judiciară, cesiunea de creanțe către terțe părți, conformarea cu cerințele legale privind arhivarea.

2.3 Pentru activități de marketing direct – trimiterea de newslettere prin folosirea poștei electronice (e-mail) – și publicitate pentru produsele și serviciile MATRIX ROM S.R.L., numai dacă există un acord explicit al Clientului, rezultat în urma bifarii căsuței corespunzătoare în contul matrixrom.ro.

2.4 In scopul determinării și evaluarii intereselor și preferințelor Clienților, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a va sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile MATRIX ROM S.R.L.

2.5 In scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile MATRIX ROM S.R.L.

2.6 In scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Important: conform art. 8, alin.1 din Regulamentul (UE) 2016/679 nici o societate comercială nu are permisiunea de a colecta date personale pentru persoanele care nu au vârsta de 16 ani impliniți.

3.Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

3.1 Obligațiile legale care revin în sarcina MATRIX ROM S.R.L. ca urmare a operațiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului matrixrom.ro.

3.2 Realizarea, respectiv finalizarea comenzilor pentru produsele din portofoliul MATRIX ROM S.R.L.

3.3 Interesul legitim al MATRIX ROM S.R.L. de a-și promova produsele.

3.4 Consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

In măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

4.Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Datele vor fi șterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare directa sau o cerere scrisă în acest sens.

5.Furnizarea datelor cu caracter personal unor terțe persoane

In contextul realizării activităților sale, MATRIX ROM S.R.L. poate furniza parțial datele personale colectate, în condiții stricte și clar precizate, către următoarele categorii de parteneri:
– furnizorilor de servicii de curierat
– furnizorilor de servicii de plată online
– companiilor cu care dezvoltăm programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre
– furnizorilor de servicii de marketing
– furnizorilor de servicii de contabilitate și resurse umane, necesare activității MATRIX ROM SRL conform legislației în vigoare
– furnizorilor de servicii aferente infrastructurii IT și produselor informatice utilizate în activitatea curenta.

MATRIX ROM SRL are incheiate angajamente de confidentialitate cu toti furnizorii mentionați, prin acestea garantându-se ca datele sunt transmise numai pentru realizarea serviciilor respective, că ele sunt păstrate în deplina siguranță și ca nu pot fi partajate cu alte persoane.

La solicitarea expresă, scrisă și semnata a oricărui client, putem furniza detaliile de identificare pentru fiecare din furnizorii mentionați.

In baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, datele personale pot fi furnizate și unor organe abilitate ale statului.

6.Măsuri de securitate a datelor

MATRIX ROM S.R.L. va aplica în utilizarea datelor personale măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, alterării, divulgării sau accesului neautorizat.
Intrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la privacy@matrixrom.ro.

7.Drepturile de care beneficiați

În legatură cu prelucrarea datelor personale, clienții MATRIX ROM S.R.L., ceilalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului matrixrom.ro au următoarele drepturi:
– dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
– dreptul la opoziție care vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
– dreptul la rectificare care implica corectarea fără intârzieri nejustificate a datelor personale inexacte
– dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat însemnând că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără intârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
– dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat daca se contesta exactitatea datelor pe o anumită perioadiă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care MATRIX ROM S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apararea unui drept în instanță, daca v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

8.Contact și suport privind datele dumneavoastră

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către MATRIX ROM S.R.L. prin:

      • e-mail la privacy@matrixrom.ro

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați ca MATRIX ROM S.R.L. v-a încalcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Nu uita:

Pentru dezabonare va rugăm trimiteți un email pe adresa office@matrixrom.ro cu textul dezabonare.